Popis naší činnosti

Zajišťujeme pro své stálé klienty:

Kromě toho poskytujeme poradenské služby v celém spektru daňové a účetní problematiky, jakož i další organizační a zprostředkovatelské služby související se všemi fázemi podnikatelské aktivity, dále pak ekonomické poradenství, zejména finanční a úvěrové propočty.

Převážně středním a malým firmám (jejichž rozsah činnosti je takový, že nevyžaduje vytvoření vlastního ekonomického úseku) poskytujeme veškeré služby v oblasti účetnictví počínaje kontrolní a metodickou pomocí přes externí vedení účetnictví až po zpracování účetnictví zcela nebo zčásti přímo v sídle klienta.

Účetnictví

 • vedení účetnictví nebo daňové evidence dle předložených prvotních dokladů
 • jednorázové zpracování daňové evidence fyzických osob pro přiznání k dani
 • vedení saldokonta
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
 • zpracování měsíčních / čtvrtletních přehledů hospodaření
 • zpracování ročních uzávěrky rozvahových účtů
 • měsíční / čtvrtletní odsouhlasení zůstatku pokladny
 • zpracování přiznání k DPH, souhrnných hlášení
 • zpracování statistických hlášení a výkazů INTRASTAT
 • jakákoli další činnost i v sídle klienta (vystavování faktur, vedení prvotní evidence, provádění kontrol
 • rekonstrukce účetnictví
 • metodický dohled nad vedením účetnictví (pravidelné kontroly a konzultace v sídle klienta, metodické vedení zaměstnance klienta, pověřeného účetní evidencí
nahoru

Daně

 • konzultace k daňovým a účetním problémům, výpočty daní a daňová optimalizace
 • zpracování všech typů přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby
 • zhotovení přehledů pro sociální a zdravotní pojištění
 • zpracování přiznání k dani z příjmů pro právnické osoby
 • zastupování daňovým poradcem s možností podat daňové přiznání v prodlouženém termínu
 • evidence motorových vozidel a zpracování přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí, dani dědické a darovací
 • zastupování fyzických i právnických osob při veškerém jednání s finančními úřady, při kontrolách a místních šetřeních
 • zastupování podnikatelů při jednání s zdravotními pojišťovnami a správou soc. zabezpečení
 • konzultace k praktické aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění
 • pomoc při orientaci v pravidlech podnikání v EU pro české subjekty (uplatňování DPH, upozornění na případný vznik registrační povinnosti v zemích EU)
 • zprostředkování služeb daňového poradce v SRN
nahoru

Personalistika

 • vedení osobních spisů pracovníků
 • příprava pracovních smluv
 • evidence odpracovaných let pro nárok na dovolenou
 • přiznávání nároku dovolené v organizaci
 • evidence důchodů a pracovníků
 • evidence přesčasových hodin u jednotlivých pracovníků
 • evidence odpracovaných hodin
 • přihlášení organizace do SP a ZP v zákonných lhůtách
 • přihlášení organizace k povinnému úrazovému pojištění
 • předstihové řízení pro odchod do důchodu
 • vystavení zápočtového listu
 • vystavení potvrzení o odpracovaných letech/dnech v organizaci
 • evidence mladistvých pracovníků
 • vystavování platových výměrů
 • evidence zaměstnanců - cizích státních příslušníků
nahoru

Mzdy

 • přihlášení organizace u příslušné ZP
 • přihlašování a odhlašování pracovníků ve ZP
 • evidence a přiznávání daňových úlev na základě předložení dokladů
 • výpočet a výplata nemocenských dávek
 • vystavování potvrzení pro úřední účely
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • vedení a archivace mzdových listů a ELDZ
 • výpočet měsíčních mezd na základě předložených podkladů,
 • výpočet zákonných odvodů SP, ZP a daně ze závislé činnosti včetně vystavení příkazu k úhradě
 • čtvrtletní výpočet zákonného úrazového pojištění včetně vystavení příkazu k úhradě
 • čtvrtletní výpočet PP a DNP
 • měsíční výkazy vyměřovacích základů pro příslušné TP
 • měsíční výkazy dávek DNP
 • roční výkazy pro finanční úřad
 • přiznání snížení vyměřovacího základu pro ZP na základě předložených dokladů
 • srážky na základě soudního rozhodnutí, smlouvy, žádosti pracovníka
 • osobní účast na kontrolách (FÚ, SSZ, ZP, Úřad práce ap.)
 • zpracování ročního zúčtování daně na základě předložených podkladů pracovníka a vystavování protokolů
nahoru
Samba webdesign